Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Aktuality z profesního vzdělávání

Příklady nemocí z povolání

Jaké jsou nejčastější nemoci z povolání, nemoci způsobené chemickými látkami, fyzikálními faktory, kožní nemoci z povolání a další naleznete v tomto článku .. celý článek

Ohrožení nemocí z povolání

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Podle zákoníku práce je tato zodpovědnost tzv. odpovědností objektivní. Při ní stačí zaměstnanci prokázat pouze škodní událost, vznik škody, její výši a přímou příčinnou souvislost mezi nimi .. celý článek

Kniha úrazů - co to je a co se v ní eviduje

Všechny úrazy, včetně drobných úrazů, se zapisují do knihy úrazů. V tomto dokumentu je vedena evidence o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Zaměstnavatel musí objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů .. celý článek

Pracovní úraz a jeho nejčastější příčiny

Podle zákoníku práce se za pracovní úraz považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V praxi je důležité odlišit úrazy a nemoci vzniklé v důsledku výkonu práce od úrazů a nemocí vzniklých z obecných příčin. Musí se prokázat, že k poškození zdraví došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi .. celý článek

Orgány inspekce práce - které to jsou a co mají na starosti?

Postavení orgánů inspekce bezpečnosti práce jako kontrolních orgánů v oblasti ochrany pracovních podmínek, pracovních vztahů a bezpečnosti práce upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. .. celý článek

Co jsou to opakovaná školení BOZP?

Opakovanými školeními BOZP si zaměstnanec prohloubí a doplní znalosti o nové poznatky, případně o nové předpisy k BOZP. Jaký je obsah těchto školení a jak probíhá zkouška se dozvíte uvnitř článku. .. celý článek

Vstupní školení BOZP - na pracovišti

Cílem vstupního školení je, aby zaměstnanec získal odborné vědomosti, které souvisí s činností sjednanou v pracovní smlouvě, a které jsou nutné pro spolehlivý, bezpečný a zdraví neohrožující pracovní výkon, popřípadě pro vstup a pobyt na pracovišti. Školení probíhá v pracovní době po vstupním obecném školení, v den zařazení na pracoviště .. celý článek

Vstupní školení BOZP - obecná část

Cílem vstupního školení BOZP je seznámení zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, s možnými riziky jeho práce, s opatřeními přijatými zaměstnavatelem pro omezení těchto rizik. Dále bude obeznámen s pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, které bude muset dodržovat při své práci. Školení proběhne v pracovní době, v den nástupu do zaměstnání .. celý článek

<12
© Evis 2024