Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Vstupní školení BOZP - na pracovišti

Cílem vstupního školení je, aby zaměstnanec získal odborné vědomosti, které souvisí s činností sjednanou v pracovní smlouvě, a které jsou nutné pro spolehlivý, bezpečný a zdraví neohrožující pracovní výkon, popřípadě pro vstup a pobyt na pracovišti. Školení probíhá v pracovní době po vstupním obecném školení, v den zařazení na pracoviště.

Účastníci školení

 • zaměstnanci při nástupu do pracovního poměru,
 • zaměstnanci v souběžném pracovním poměru,
 • pracovníci vykonávající vedlejší činnost (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti),
 • zaměstnanci přecházející na jiný druh práce nebo na jiné pracovní místo,
 • zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří zde budou dočasně plnit své pracovní úkoly,
 • fyzické osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na pracovišti,
 • podnikající fyzické osoby, které vykonávají činnost na smlouvu nebo objednávku v místě pracoviště (např. opraváři, servisní technici).

Rámcový obsah školení

 • bezpečnostní předpisy, technologické a pracovní postupy, které je nutné dodržovat při práci,
 • návody pro obsluhu strojů a zařízení,
 • rizika vykonávané práce a opatření přijatá na ochranu před jejich působením,
 • používání a údržba OOPP,
 • úrazy, ke kterým došlo v důsledku porušení pracovních postupů, předpisů a pokynů BOZP,
 • obsluha stroje – zásady, bezpečnost,
 • poučení o správném oblečení, obutí, zákaz nošení prstenů, náramkových hodinek apod., které mohou být zdrojem úrazu,
 • zajištění stroje proti náhodnému spuštění jinou osobou,
 • dodržování pořádku a čistoty na pracovišti,
 • přísný zákaz nošení a konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,
 • chování na pracovišti v případě poruchy, havárie nebo nehody,
 • poruchu nebo nedostatek hlásit svému vedoucímu, neopravovat bez příslušného oprávnění,
 • umístění vypínače elektrického proudu, uzávěry plynu a vody,
 • umístění únikových východů,
 • poskytování první pomoci a způsob přivolání lékařské pomoci

Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2024