Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Pracovní úraz a jeho nejčastější příčiny

Podle zákoníku práce se za pracovní úraz považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V praxi je důležité odlišit úrazy a nemoci vzniklé v důsledku výkonu práce od úrazů a nemocí vzniklých z obecných příčin. Musí se prokázat, že k poškození zdraví došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Nejčastější příčiny pracovních úrazů:

 • havárie různých dopravních prostředků,
 • poranění osoby pohybujícím se strojem nebo jeho částí,
 • pády předmětů nebo pracovníků,
 • vtažení do nebezpečných míst stroje,
 • zasažení pracovníka elektrickým proudem,
 • chůze po špatně udržovaných komunikacích na pracovišti,
 • nepoužívání ochranných pomůcek,
 • manipulace s břemeny, atd.

Důležitou roli při vzniku pracovního úrazu hraje nedbalost zaměstnanců nebo podcenění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Příklady pracovních úrazů:

 • akutní otrava způsobená chemickou látkou,
 • poškození zdraví způsobené jednorázovým přetížením organismu (způsobené např. mimořádným fyzickým nebo psychickým vypětím, jako je manipulace s nadměrným břemenem či vystavení pracovníka neúměrné námaze a stresu),
 • úrazy vzniklé při činnosti, která je předmětem pracovní cesty,
 • úraz při školení zaměstnanců může být (za určitých podmínek) úrazem pracovním,
 • úrazy vzniklé při jiné činnosti vykonávané na příkaz zaměstnavatele a úrazy při činnosti konané pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy zaměstnance.

Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel. O pracovní úraz naopak nejde, pokud tento úraz nemá souvislost s plněním pracovních úkolů, například stane-li se úraz na cestě do zaměstnání a zpět.

V případě pracovního úrazu má podle zákoníku práce zaměstnavatel povinnost zajistit poskytnutí první pomoci. Musí být tedy připraven k provedení jednoduchých účelných zásahů na záchranu zdraví a života zaměstnance, jenž utrpěl úraz. S ohledem na druh činnosti a velikost pracoviště je potřeba, aby tuto první pomoc zajišťovali vyškolení zaměstnanci, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékářských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Další povinnosti zaměstnavatele, u něhož došlo k pracovnímu úrazu:

 • objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, svědků a odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP,
 • bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
 • vést v knize úrazů evidenci o úrazech a umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním BOZP a tedy i v souvislosti s úrazem,
 • zasílat záznam o pracovním úrazu za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, územně příslušnému útvaru Policie ČR, pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují spáchání trestného činu, příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost nebo pracoviště či technické zařízení jeho dozoru, zdravotní pojišťovně pracovním úrazem postiženého zaměstnance, pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn z důvodu zákonného pojištění,
 • ohlašovat bez zbytečného odkladu pracovní úraz příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, územně příslušnému útvaru Policie ČR, pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují spáchání trestného činu, příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost nebo pracoviště či technické zařízení jeho dozoru, odborové organizaci nebo zástupci pro oblast BOZP, zaměstnavateli, který zaměstnance k práci vyslal nebo dočasně přidělil,
 • ze stanovených (právních) důvodů zpracovávat a zasílat záznam o úrazu-hlášení změn.

Nejen zaměstnavatel má povinnosti, ale i zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.


Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2024