Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Co jsou to opakovaná školení BOZP?

Cílem opakovaných školení BOZP je prohloubení zaměstnancových znalostí a doplnění o nové poznatky, případně o nové předpisy k BOZP.

Rámcový obsah

 • vývoj pracovní úrazovosti na pracovišti, zdroje, příčiny a opatření k snižování pracovních úrazů,
 • shrnutí nedostatků zejména v dodržování bezpečnostních předpisů, používání OOPP a pracovní kázni,
 • předpisy a pokyny BOZP a stanovené pracovní postupy,
 • rozebrání příkladů porušování bezpečnosti práce v praxi, obeznámení zaměstnanců se správným postupem.

Ověření znalostí

Ihned po absolvování školení ústní či písemnou formou.

Praktická část školení BOZP – výcvik

U činností, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni ve zvýšené míře ohrožení života a zdraví, je vhodné doplnit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP o praktickou část. Obsah školení včetně výběru činností, které představují zvýšenou míru ohrožení, určí zaměstnavatel s ohledem na podmínky, v nichž zaměstnanci pracují. Výcvik probíhá pod dohledem určeného zaměstnance s potřebnou kvalifikací a po jeho ukončení se schopnost proškoleného zaměstnance k samostatnému plnění pracovních povinností prokazuje závěrečnou teoreticko-praktickou zkouškou.

Ověřování znalostí – zkušební řád

Znalosti zaměstnanců nabyté školením se musí ověřit zkouškou, která zároveň potvrdí jejich způsobilost vykonávat danou práci. Mezi hlavní zásady ověřování znalostí patří zejména [2]:

 • ústní zkoušku či písemný test je vhodné provést ihned po ukončení vstupního, opakovaného či mimořádného školení,
 • zkoušky po zaškolení, zaučení, pro odborné činnosti apod. stanoví zaměstnavatel, nejpozději do 6 týdnů od ukončení školení,
 • zkušební komisi určuje zaměstnavatel nebo školicí středisko z řad vyučujících,
 • zkušební komise musí mít lichý počet členů – předseda a členové,
 • hodnocení výsledku zkoušky je dvojstupňové – prospěl, neprospěl, komise stanovuje náročnost pro uvedené hodnocení,
 • v případě nespokojenosti s hodnocením výsledků se zaměstnanec může obrátit na předsedu zkušební komise k určení termínu opakování zkoušky,
 • o zkoušce se vyhotoví zápis, písemné otázky a odpovědi se zakládají po dobu 5 let,
 • zaměstnanec, který u zkoušky neuspěl, se musí do 30 dnů podrobit opakované zkoušce,
 • zaměstnanec, který neuspěje ani u opravné zkoušky nebo se k ní nedostaví, musí být zaměstnavatelem přeřazen na jinou práci,
 • zaměstnanec obdrží osvědčení o vykonané zkoušce,
 • kopie osvědčení se založí do osobního spisu zaměstnance.

[1] http://www.bozpinfo.cz/rady/nejcastejsi_dotazy/faq_skoleni_bozp060202070101.html

[2] MALÝ, Stanislav. Prevence pracovních rizik [online]. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009, 4 sv. (118, 103, 100, 123 s.) [cit. 2014–05–21]. ISBN 978–80–86973–88–34. Díl I, s. 49


Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2024