Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Ohrožení nemocí z povolání

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Podle zákoníku práce je tato zodpovědnost tzv. odpovědností objektivní. Při ní stačí zaměstnanci prokázat pouze škodní událost, vznik škody, její výši a přímou příčinnou souvislost mezi nimi. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.

Zaměstnavatel se odpovědnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zprostí zcela, prokáže-li, že následující skutečnosti byli jedinou příčinnou škody nebo nemajetkové újmy:

 • tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoli s nimi byl řádně seznámen,
 • v důsledku opilosti či zneužití jiných návykových látek postiženého zaměstnance a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.,

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, jestliže prokáže, že škoda nebo nemajetková újma vznikla:

 • v důsledku skutečností uvedených v předešlých dvou bodech, a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody,
 • proto, že zaměstnanec si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování, jednal lehkomyslně, ač si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

Zákoník práce uvádí tato odškodnění, která může postižený zaměstnanec v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání uplatnit vůči odpovědnému zaměstnavateli v rozsahu, v jakém odpovídá za škodu:

 • ztrátu na výdělku,
 • bolest a ztížení společenského uplatnění,
 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
 • věcnou škodu.

Náhrada náleží i při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu a to:

 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
 • nákladů na výživu pozůstalých,
 • věcnou škodu,
 • jednorázové odškodnění pozůstalých.

Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2024