Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Orgány inspekce práce - které to jsou a co mají na starosti?

Nechcete přijít o žádné novinky?

Aktuální školení BOZP

Poradce pro pozůstalé-přípravný kurz ke zkoušce

Datum: 1.11.2019
Místo: Šternberk
Cena: 3 400 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 7.11.2019
Místo: Praha 1
Cena: 2 400 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 12.11.2019
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Cena: 2 400 Kč

Vývoj legislativy BOZP s výhledem na rok 2020

Datum: 20.11.2019
Místo: Pardubice
Cena: 2 400 Kč

Poradce pro pozůstalé-přípravný kurz ke zkoušce

Datum: 29.11.2019
Místo: Praha 1
Cena: 3 400 Kč

Vývoj legislativy BOZP s výhledem na rok 2020

Datum: 4.12.2019
Místo: Ostrava - Mariánské Hory
Cena: 2 400 Kč

více kurzů ...

Postavení orgánů inspekce bezpečnosti práce jako kontrolních orgánů v oblasti ochrany pracovních podmínek, pracovních vztahů a bezpečnosti práce upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Orgány inspekce práce

 • Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“)
 • Oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“)

Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností, které vyplývají z:

 • právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
 • právních předpisů, které stanovují pracovní dobu a dobu odpočinku,
 • právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
 • právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 • právních předpisů o zaměstnávání žen, mladistvých, zaměstnanců pečujících o děti a zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby,
 • právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.

Státní úřad inspekce práce zejména:

 • řídí inspektoráty, odborně je vede a poskytuje jim technickou pomoc,
 • zpracovává roční program kontrolních akcí, který projednává s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a předkládá jej ministerstvu ke schválení,
 • vydává a odnímá průkazy inspektorům, které je opravňují provádět kontroly,
 • ve správním řízení rozhoduje o přestupcích nebo správních deliktech, pořádkových pokutách za nesplnění povinnosti,
 • poskytuje nezbytné informace z výkonu kontroly jiným správním úřadům, v jejichž působnosti je dozor, případně kontrolní činnost v oblasti bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek,
 • poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
 • na základě údajů od inspektorátů vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech a rizicích při výkonu práce a o opatřeních na jejich odstraňování.

Oblastní inspektoráty práce především:

 • ukládají opatření a stanovují lhůty k odstranění nedostatků, které byly zjištěny při kontrole,
 • kontrolují plnění uložených opatření,
 • sledují příčiny a okolnosti pracovních úrazů, případně se zúčastňují šetření na místě, kde k pracovnímu úrazu došlo,
 • vyjadřují se k vybraným projektovým dokumentacím staveb, které jsou určené pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, jestli splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 • zaměstnavatelům a zaměstnancům poskytují bezúplatně informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,
 • poskytují informace a zpracovávají zprávy o plnění svých úkolů, které předkládají úřadu.

Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2019