Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Základní vyhlášky v oblasti bezpečnosti práce

Vyhlášky jsou sekundárními předpisy vydávané na základě výslovného zákonného zmocnění ministerstvy a jinými správními úřady. Znamená to tedy, že vyhláška upřesňuje význam právních norem obsažených přímo v zákoně. Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týká velké množství vyhlášek. Patří mezi ně například [1]:

 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemoci z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékař­ských službách a některých druzích posudkové péče)
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)[2]
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

[1] JANÁKOVÁ, A. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: Anag, 2011. ISBN 978–80–7263–685–3. s. 470.


Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2021