Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Základní nařízení vlády v oblasti bezpečnosti práce

Nařízení vlády jsou tzv. podzákonné normy a nemohou obsahovat stanovení povinností, pokud je k tomu v konkrétním případě nezmocnil zákon, na jehož základě je příslušná podzákonná norma vydána v praxi. Mezi základní nařízení vlády týkající se oblasti BOZP patří [1]:

 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 • Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek
 • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

[1] Pracovněprávní legislativa. ODBOR 51. MPSV. MPSV [online]. 28.8.2012 [cit. 2014–04–22]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/3460


Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2021