Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Zákon o bezpečnosti a inspekci práce

V České republice je od roku 1965 stěžejním předpisem v oblasti BOZP zákoník práce, který byl několikrát novelizován. Od roku 2007 nabyl účinnosti zákon o bezpečnosti práce č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, jež řeší pracovněprávní vztahy a především v části páté oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této části jsou uvedeny požadavky kladené jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance v pěti oddílech:

 • Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci,
 • Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance,
 • Hlava III – Společná ustanovení.

Kromě stěžejní a ucelené hlavy páté zákoníku práce jsou otázky vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci začleněny i do dalších jeho částí a jednotlivých paragrafových ustanovení např.:

 • právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP – § 349 ZP
 • vedoucí zaměstnanci – § 11, § 302
 • rovnost zacházení a zákaz diskriminace – § 13
 • právní úkon – § 18, § 19
 • převedení na jinou práci – § 41, § 45
 • právo zaměstnanců na informace a projednání – § 276 – § 280
 • pracovní doba a doba odpočinku – § 78 – § 100
 • povinnosti zaměstnavatele – § 32, § 37, § 101 – § 108
 • osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje – § 104
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání – evidence a objasňování – § 105
 • práva a povinnosti zaměstnanců – § 37, § 106, § 301, § 302
 • účast zaměstnanců řešení otázek BOZP – § 108
 • pracovní podmínky žen a mladistvých – § 238 – § 247
 • náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – § 269 – § 275
 • výklad některých pojmů – § 347, § 349

Dalším stěžejním předpisem je zákon o bezpečnosti práce č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, který v návaznosti na zákoník práce upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, ale i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, dále mj. zavedl i funkci koordinátora BOZP na stavbách. Zákon je členěn na tři části:

Část první – Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích (§ 1 – § 11):

 • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, organizace práce a pracovní postupy – § 2 – § 5, § 7
 • zákazy výkonu některých prací – § 8
 • bezpečnostní značky, značení a signály – § 6
 • odborná způsobilost – § 9 – § 10
 • zvláštní odborná způsobilost – § 11

Část druhá – Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (§ 12 – § 13),

Část třetí – Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Kromě těchto dvou stěžejních právních předpisů pro oblast bezpečnostní a ochrany zdraví při práci existuje několik desítek dalších zákonů, které ukládají povinnosti na úseku BOZP, např.:

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2021