Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Služby

Semináře vzdělávací agentury EVIS jsou určeny především pracovníkům pomáhajících profesí - sociálním pracovníkům, ergoterapeutům, zdravotnickým pracovníkům, arteterapeutům, psychologům, pečujícím o osoby vyššího věku v domovech pro seniory, stacionářích, léčebnách dlouhodobě nemocných, geriatrických odděleních, jednotkách ošetřovatelské péče, odborných léčebných ústavech, gerontopsychiatrických odděleních, ale i v domácím prostředí seniorů.

Nabízíme akreditované kurzy Ministerstva práce a sociálních věcí:

Uvedení do problematiky reminiscence a reminiscenční terapie.

Lektor: PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.

Seminář reminiscenční terapie reflektuje nejen teoretické, ale především praktické aspekty metody reminiscence. Jde o speciální metodu práce se seniory, založenou na uznání důležitosti vzpomínání s ohledem na zvyšování (resp. udržení) kvality života. Zahrnuje široké spektrum interaktivních, kreativních a výrazových aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti seniorů, kteří se jí účastní. Seminář shrnuje principy, formy a využití reminiscenční terapie také u seniorů se specifickými potřebami (např. u osob s demencí, depresí nebo mentálním postižením). Detailně budou popsány aktivity, které je možné v rámci reminiscenční terapie využít.
Poznatky a postupy reminiscence mohou tito pracovníci využívat při své práci pro zkvalitnění poskytované péče.

Základy komunikace vztahující se k procesům umírání a truchlení

Lektor: PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.

Seminář je určený především sociálním pracovníkům, kteří přicházejí do kontaktu s klienty a jejich rodinnými příslušníky v situacích spojených se smrtí člověka. Cílem je kultivace a rozvoj základních profesních a osobnostních kompetencí sociálních pracovníků. Důraz je kladen na procesy umírání a truchlení, komunikaci s umírajícími a pozůstalými, vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka a péči o pečující. V rámci semináře budou sociálním pracovníkům objasněny otázky problémů, které nastávají při umírání pacientů, klientů a uvedeny konkrétní příklady, jak poskytnout poradenství umírajícímu při uvědomění si, že nastal čas umírání a pomoci v praktickém plánování smrti.

Absolvent rozvine svou kompetenci komunikace s umírajícím člověkem a jeho rodinou (vhodné formulace při úmrtí). Absolvent získá přehled v problematice orientování a plánování poslední etapy života. Absolvent rozšíří svou schopnost poskytovat účinné rady v procesech truchlení a abnormálního smutku. Absolvent prohloubí kompetenci odborného růstu.

Nabízíme akreditované kurzy České asociace sester:

O životě, smrti a truchlení

Lektor: PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.

Program vzdělávací akce je zaměřen na problematiku těchto oblastí:
Otázky smrti v současné společnosti, osamělost umírajících a utrpení pozůstalých, proces umírání a truchlení, komunikace s umírajícími a pozůstalými, vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka, zármutek s poradenství pro pozůstalé a péče o pečující.

© Evis 2024